ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Voľné pracovné miesta

ZOO Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
Zástupca riaditeľa ZOO Bratislava“.

Požadované predpoklady:

Požadované doklady:

Písomné prihlášky doručte v zatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi do podateľne ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava 4, najneskôr do 2. 6. 2017 do 12,00 hod.
Obálku označte: „Neotvárať – výberové konanie – zástupca riaditeľa ZOO Bratislava“.
Na obálke uveďte adresu odosielateľa.

K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.Vyhľadávanie