ZOO Bratislava bude vyberať novú atrakciu, ktorá nahradí DinoPark

ZOO Bratislava bude vyberať novú atrakciu, ktorá nahradí DinoPark

2. jún 2021

Zoo Bratislava vyhlási v dohľadnej dobe proces výberu atrakcie, ktorá nahradí doterajší DinoPark. Dinosaury sú populárnou zaujímavosťou pre deti aj dospelých, majú svoje miesto v histórii prírodného sveta, a preto je nám ľúto, že doterajšiu výstavu sme museli ukončiť.

Zmluva s prevádzkovateľom DinoParku však vykazovala vážne právne nedostatky, bola dlhodobo maximálne nevýhodná pre ZOO a spoločnosť navyše porušila svoju povinnosť byť zapísaná v registri konečných užívateľov výhod. Za týchto okolností bolo nutné túto spoluprácu ukončiť a nie je možné pokračovať s doterajšou expozíciou, kým sa zriadi nová alternatíva.  

Špecifikácia novej atrakcie bude požadovať ucelenú koncepciu s výchovno-vzdelávacím charakterom zameranú na historický vývoj organizmov, evolúciu ekosystémov, biodiverzitu a má zahŕňať aj dinosaurov. Budeme hľadať originálne koncepty a moderné interaktívne spracovanie, aby sme našim návštevníkom a návštevníčkam ponúkli výstavu európskej kvality, ktorá zvýši atraktivitu nielen zoologickej záhrady, ale aj mesta a bude finančným prínosom pre ZOO a jej ďalší rozvoj.

V sobotu 29.5.2021 došlo k zatvoreniu výstavy DinoPark v ZOO Bratislava. V súvislosti so zatvorením expozície sme zaznamenali vo verejnom priestore šírenie nepravdivých a zavádzajúcich informácií o fungovaní a ukončení vzťahu s prevádzkovateľom Dinoparku, spoločnosťou West Media, s.r.o. ZOO Bratislava preto uvádza tieto informácie na pravú mieru.

ZOO Bratislava odstúpila od predchádzajúcej zmluvy so spoločnosťou West Media ešte v marci 2021 a zároveň ju vyzvala na pozastavenie prevádzkovania výstavy DinoPark a jej zatvorenie pre verejnosť. Spoločnosť však toto nerešpektovala a DinoPark v ZOO Bratislava zostal naďalej otvorený až do soboty 29. mája. Spoločnosť West Media ho prevádzkovala bez právneho titulu.

Predchádzajúca zmluva s West Media bola uzatvorená ešte v roku 2013 za výrazne nevýhodných podmienok pre ZOO Bratislava. Na základe tejto zmluvy platila ZOO Bratislava spoločnosti West Media až 30%-ný podiel z celkového vstupného, a to aj v zimných mesiacoch, v ktorých bol DinoPark zatvorený. Na druhej strane West Media od roku 2014 neplatila ZOO Bratislava žiadne nájomné, ani za pozemky užívané na umiestnenie výstavy dinosaurov v areáli ZOO, ani za budovy, v ktorých West Media prevádzkovala Dinogril, Dinoshop, či Dinokino. Z týchto prevádzok pritom všetky zisky plynuli spoločnosti West Media. ZOO Bratislava sa navyše starala o údržbu areálu DinoParku, čo historicky vyplývalo aj zo skutočnosti, že areál DinoParku doposiaľ nebol oplotený a nebol tak fyzicky oddelený od zvyšného areálu ZOO. Návštevníci teda mohli voľne prechádzať medzi areálmi ZOO a DinoParku. Zjednodušene povedané, ziskové aktivity DinoParku boli podporované ZOO Bratislava sumami, ktoré z hľadiska rozpočtu ZOO boli zásadné, a to napriek tomu, že DinoPark na tieto ziskové aktivity využíval rozsiahle územie a nehnuteľnosti ZOO, pričom za toto užívanie neplatil.

Od roku 2003, kedy vznikol DinoPark, ZOO Bratislava vyplatila West Medii 5 151 254 eur ako podiel zo vstupného. Spoločnosť síce zaplatila ZOO Bratislava za prvých 10 rokov celkovo 132 776 eur za nájom pozemkov, v novej zmluve z roku 2013 sa nájom pozemkov už ale nespomína. Od roku 2014 tak ZOO Bratislava vyplatila spoločnosti viac ako dva milióny eur, teda približne 300 000 eur ročne, pričom spoločnosť West Media neplatila ZOO Bratislava ani za užívanie pozemkov, ani za užívanie stavieb a ani za služby, ktoré ZOO Bratislava v zmysle zmluvy poskytuje (napr. údržba areálu DinoParku).

Na základe uvedeného modelu boli od roku 2014 odvádzané neprimerane vysoké finančné prostriedky v prospech spoločnosti West Media na výstavu neživých sôch, čo zároveň brzdilo akýkoľvek rozvoj zoologickej záhrady a starostlivosti o živé zvieratá. Tieto skutočnosti sa odzrkadľujú na zastaranej úrovni výbehov, infraštruktúry, inžinierskych sietí atď. Hlavným cieľom ZOO je pritom starostlivosť o zvieratá, výchovno-vzdelávacia činnosť a kvalitné služby návštevníkom a návštevníčkam. Misia ZOO zaväzuje inštitúciu efektívne nakladať s finančnými prostriedkami tak, aby boli investované do všeobecného rozvoja ZOO.

Je nám ľúto, že sú návštevníci ZOO zaťahovaní do konfliktu s našim obchodným partnerom. Našim cieľom nie je vyhnať dinosaurov zo ZOO, ale nastaviť korektné vzťahy, ktoré ZOO posilnia, a preto aj s magistrátom hlavného mesta pracujeme na novom koncepčnom riešení a v priebehu leta spustíme transparentný proces výberu novej atrakcie, ktorá bude podobná doterajšej expozícii s dinosaurami.

Cieľom stanovenia podmienok novej atrakcie podobnej doterajšej expozície s dinosaurami je popri náprave právneho stavu aj nastavenie priaznivejších ekonomických podmienok pre ZOO Bratislava. Uvedomujeme si, že mestu Bratislava chýba kvalitný zábavný park a ZOO Bratislava túto situáciu sčasti supluje. „Preto chceme návštevníkom a návštevníčkam ZOO ponúknuť kvalitnú službu v podobe novej atrakcie, ale tiež zlepšiť starostlivosť a chov živých zvierat.“

Ďakujeme našim priaznivcom za podporu chovu vzácnych a ohrozených divokých zvierat a tešíme sa na mnoho spoločných príjemných zážitkov.

Tlačová správa ZOO Bratislava, 2. júna 2021


Obrázky k tlačovej správe sú ilustračné, zdroj: Pixabay.