Naša misia a poslanie

Našou misiou je spájať svet zvierat, ľudí a prírody cez poznanie a pozitívne zážitky. Inšpirujeme k láske k prírode a divým zvieratám. Prostredníctvom vysokej úrovne starostlivosti o zvieratá, účasti na programoch záchrany ohrozených druhov, kvalitných vzdelávacích aktivít a oddychu v prírode prispievame k aktívnej ochrane prírody.

Záväzkom ZOO Bratislava je stať sa autentickou ambasádou divých zvierat, miestom, kde sa ľudia môžu opäť priblížiť k prírode, učiť sa o nej a ochraňovať ju.

Pred 100 rokmi žili na našej planéte 2 miliardy ľudí. V súčasnosti tento počet presiahol cifru 7 a pol miliardy. Počas tohto istého obdobia klesla populácia slonov z 10 miliónov len na 450 tisíc exemplárov. A každý deň je ďalších 100 zabitých napriek obrovským finančným prostriedkom vynakladaným na ich ochranu. Niečo podobné sa deje s africkými levmi, z ktorých zostalo len 25 tisíc zo 100 tisíc, ktoré  tu žili pred 50 rokmi. To znamená drastickú redukciu až o 75%. Rovnaký osud prežívajú pralesy a lesy našej planéty, kde z pôvodných 80 miliónov hektárov bolo 22 miliónov úplne zdevastovaných.

V súčasnosti sa 50% ľudskej populácie koncentruje v mestách a toto percento bude narastať až na predpokladaných 85% v roku 2050, čo je naozaj už onedlho. Z tohoto dôvodu je rola záchranných centier ohrozených zvierat, akým chce byť aj ZOO Bratislava, dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Je nevyhnutné zachovať živý kontakt medzi zvieratami a mestskou populáciou. Ľudskú potrebu opäť sa priblížiť ku skutočnej prírode potvrdzujú aj štatistiky návštevnosti ZOO parkov. Počet osôb, ktoré vo svete každoročne navštívia ZOO a akváriá, presahuje číslo 700 miliónov.

Úloha kvalitných ZOO parkov a akvárií ako ambasád divých zvierat je teda esenciálna pre riešenie krízy životného prostredia a výchovu k ochrane. Táto úloha ZOO bola uznaná za najviac rešpektovanú aj prostredníctvom Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN.

Zvieratá nemajú hlas, ktorým by sa mohli brániť a zrozumiteľne komunikovať svoje problémy. Centrá ochrany a záchrany divej prírody sa preto stávajú reprezentantami tlmočiacimi ich záujmy. Svet sa nachádza už v šiestej vlne vyhynutia druhov a jej prvými obeťami sú predovšetkým veľké druhy cicavcov ako levy, nosorožce a slony. V tomto kontexte sa ZOO parky musia stať aj genetickou rezervou a garantovať prežitie ohrozených živočíšnych druhov pre budúcnosť.

Kroky pre naplnenie našej misie

  • Zabezpečujeme chov divých zvierat v optimálnych podmienkach vytvorených v priestoroch ZOO s koncepciou podporujúcou prirodzené správanie zvierat. Kladieme dôraz na vzťah zvierať a jeho prírodného prostredia.  (Animal care/welfare/well-being)
  • Aktívne sa zapájame do projektov ochrany živočíšnych druhov ex-situ (v prostredí ZOO) so zameraním na chov záložných populácií u druhov, ktoré sú vo voľnej prírode ohrozené. 
  • Zúčastňujeme sa na projektoch in-situ zameraných na ochranu zvierat v ich prirodzených habitatoch a na rozvoj miestnych komunít. Zapájame sa do programov reintrodukcie vhodných jedincov do voľnej prírody. (Conservation)
  • Realizujeme výchovno-vzdelávacie programy zamerané na podporu biodiverzity a ochranu prirodzených ekosystémov. S využitím potenciálu priameho pozorovania živých zvierat svojimi výchovno-vzdelávacími aktivitami významne ovplyvňujeme názory, postoje, vytváranie hodnôt a chovanie širokej verejnosti a záujmových skupín. Zmenšujeme tak negatívny dopad ľudských aktivít na zvieratá vo voľnej prírode a ich pôvodné habitaty a učíme k aktívnej ochrane prírody. (Education)
  • Vytvárame atraktívny priestor pre zmysluplný oddych pre návštevníkov ZOO, pre relax všetkých vekových kategórií, od dynamických centier po miesta meditácie a tichého oddychu uprostred prírody. Cez možnosť priameho pozorovania života a správania živých zvierat inšpirujeme verejnosť k prechodu od pasívneho oddychu k aktívnej ochrane prírody. Vychovávame príkladom. (Relax)