Návštevný poriadok

Nekŕmte zvieratá

Každý druh chovaný v ZOO má presne stanovenú kŕmnu dávku. Z vašej stravy môžu zvieratá ochorieť, príliš pribrať alebo dokonca uhynúť. Ak ich chcete nakŕmiť, sponzorujte ich ročnú kŕmnu dávku!


Psy k nám nemôžu

Z veterinárnych a bezpečnostných dôvodov k nám nemajú povolený vstup zvieratá chované mimo našej ZOO. Výnimkou je vodiaci, služobný a asistenčný pes.


Vstupenku si starostlivo uschovajte

Počas celej návštevy ZOO si vstupenku uschovajte.

Je poistením proti úrazu, v prípade, že nebol porušený Návštevný poriadok.


Dodržiavajte otváracie hodiny

Otváracie hodiny sa v ZOO menia v závislosti od ročného obdobia. Prosím opustite areál:

  • v letnej sezóne: apríl - október pred 19:00,
  • v zimnej sezóne: november – marec pred 16:00

Vedúci/a skupiny osôb je zodpovedný/á za dodržiavanie Návštevného poriadku

Vedúci/a dozerá na bezpečnosť a správanie všetkých členov skupiny.


Závažné udalosti, úrazy, straty, nálezy, sťažnosti ohláste na vrátnici alebo v pokladni

Ak niečo nájdete alebo niečo stratíte, ak sa vám niečo prihodí alebo ste svedkom nejakej nehody, či inej udalosti, prosíme, dajte nám vedieť. Čím skôr, tým lepšie, aby sme mohli pomôcť.


Pohybujte sa pešo

Pohybovať sa v areáli na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach, skateboarde, hoverboarde nie je možné. Tieto prostriedky rušia zvieratá a môžu byť nebezpečné pre vás aj pre ostatných návštevníkov. Výnimku tvoria detské kočíky, odrážadlá, trojkolky pre maličké deti pod dozorom dospelých a samozrejme invalidné vozíky.


Hrajte sa bezpečne

Pri využívaní detských ihrísk a iných atrakcií v rámci areálu ZOO je dôležité dodržiavať zásady bezpečnosti, s ohľadom na klimatické podmienky. Za bezpečné používanie hracích prvkov deťmi je zodpovedný ich dozor.


Dodržujte pokoj

Všetky hlučné predmety, prehrávače, pyrotechnika a iné predmety (napr. nafukovacie balóniky), ktoré by mohli ohrozovať či rušiť zvieratá a návštevníkov nepatria do ZOO. Nie je dovolené búchať na sklá, klietky a ohrady - zvieratá to veľmi ruší, môžu sa vyplašiť a zo strachu sa vo výbehu alebo v ubikácii zraniť. Každé zviera potrebuje čas na oddych a spánok. Pokiaľ je to práve v čase vašej návštevy, prosím, rešpektujte to a nesnažte sa zviera budiť.


Udržujte čistotu

Prosím neznečisťujte areál ZOO.


Starajte sa o vlastnú bezpečnosť

Nedotýkajte sa zvierat, nestrkajte ruky do klietok a nepreliezajte ploty a predbariéry. Akýkoľvek pokus o priamy kontakt so zvieratami môže ohroziť život vás a vašich detí.


Dodržiavajte poriadok a buďte ohľaduplní k ostatným návštevníkom ZOO

Agresívne osoby, osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, ktoré obťažujú či ohrozujú návštevníkov budú vykázané z areálu.
ZOO nezodpovedá za ujmy na zdraví a škody spôsobené nedodržaním NP.


Želáme príjemný a ničím nerušený pobyt v našej ZOO.