ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

História ZOO

Snaha vybudovať zoologickú záhradu v Bratislave je dávna, prvé oficiálne úvahy a rokovania sa objavujú už v roku 1948. V tom čase sa však o žiadnej tradícii zoologických záhrad na Slovensku nedalo hovoriť, preto bolo veľmi náročné vypracovať koncepciu budúcej záhrady. Spočiatku sa v roku 1949 uvažovalo s výstavbou ZOO v okolí Železnej studničky. Expertízy však túto lokalitu potvrdili ako nevhodnú. Prijala sa nová alternatíva - vybudovať ZOO v Mlynskej doline, pôvodne na ploche cca 9 ha, s perspektívou rozšírenia areálu až na 90 ha. Spočiatku sa uvažovalo nad vybudovaním zookútika pri PKO, ale neskôr vzhľadom na význam Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska sa pristúpilo k výstavbe samostatného chovného a vzdelávacieho zariadenia.

S výstavbou sa začalo v roku 1959 a slávnostné otvorenie ZOO pripadlo na 9. máj 1960. V prvom desaťročí existencie bratislavskej ZOO sa dostavili prvé chovateľské úspechy (odchovy makakov, paviánov, dikobrazov, nutrií, leopardov, púm a dingov). Ako jedna z prvých ZOO v Európe sme odchovali mláďatá rysa ostrovida. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú umelé odchovy antilop, paviánov, danielov a sŕn. Z výchovno-vzdelávacích aktivít bola veľmi úspešná poradenská služba chovateľom malých zvierat a záujmové krúžky - jazdecký, sokoliarsky, zoologický, chovateľský a krúžok ochrancov prírody. Neskôr sa kolekcia zvierat doplnila o mnohé vzácne druhy zvierat a bratislavská ZOO dosiahla najvýznamnejšie chovateľské úspechy prvým umelým odchovom leopardov škvrnitých a hyen pásavých v bývalom Československu. Výnimočným medzinárodným úspechom bol úspešný projekt na záchranu sahelo-saharských antilop – priamorožca šabľorohého, ktorý pod patronátom CMS (Bonnský dohovor o ochrane migrujúcich druhov voľne žijúcich živočíchov) pripravila a realizovala ZOO Bratislava spolu s Marwell Zoological Park (U.K.).

Tvrdým zásahom do života ZOO bola v rokoch 1981 - 1985 úplná likvidácia dvoch tretín vybudovanej expozičnej časti pôvodného areálu kvôli výstavbe kanalizačného zberača a diaľničnej prípojky. Zanikla práve tá časť, ktorá bola pre návštevníkov najzaujímavejšia. Záberom veľkej plochy sa narušil pravidelný chod života v ZOO. Sprievodným javom bolo premiestňovanie zvierat do nových priestorov. Bratislavská ZOO sa ešte nestihla spamätať z tvrdých zásahov do areálu, a opäť tu bolo v roku 1995 rozhodnutie o výstavbe diaľnice D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty, ktorá sa začala v marci 2003.

Výstavba diaľnice síce značne ovplyvnila každodenný život v ZOO, ale nezastavila jej rozvoj. V rokoch 2002 - 2003 sa vybudovalo nové chovné zariadenie pre ťavy dvojhrbé, kulany turkménske a poníky shetlandské v lesnej časti areálu a začala sa výstavba chovného zariadenia pre kozy skrutkorohé a paovce hrivnaté. Pri výstavbe tunela Sitina bol zrušený vchod do ZOO a od decembra 2003 bol areál pre verejnosť uzatvorený až do dostavby nového vchodu, parkoviska a protihlukovej bariéry. Obrovský význam pre ďalší rozvoj ZOO malo schválenie ideovej koncepcie rozvoja ZOO Bratislava Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, na základe čoho bol dokončený projekt chovného zariadenia pre veľké mačkovité šelmy a jeho realizácia v rokoch 2004 a 2005 sa stala jednou z priorít hlavného mesta SR Bratislavy. V roku 2004 pribudla v našej ZOO nová jedinečná expozícia druhohorných plazov v strednej Európe DinoPark, ktorá je od svojho vzniku veľmi atraktívna pre všetky vekové kategórie našich návštevníkov. Rok 2006 bol pre ZOO Bratislava významným medzníkom – sprístupnili sme pre verejnosť nový pavilón šeliem, ktorého obyvatelia – leopardy, jaguáre, tigre a levy – patria k návštevnícky najobľúbenejším zvieratám v našej kolekcii. O rok neskôr bola zahájená výstavba ďalšieho pavilónu – pavilónu primátov, ktorý bol pre verejnosť sprístupnený na jar v roku 2010. Na jar v roku 2008 sme slávnostne otvorili nový ZOO shop a dva detské komplexy pozostávajúce z nových pestrofarebných preliezok, lanovej preliezky a menších prvkov (strunové hojdačky) pre deti v predškolskom veku.

pavilón primátov  pavilón šeliem 

Napriek všetkým negatívnym zásahom a finančným ťažkostiam sa ZOO Bratislava postupne mení a rastie aj jej prestíž a popularita, čoho dôkazom je aj nárast návštevnosti a počtu chovaných zvierat z pôvodných 238 jedincov v 74 druhoch na 1016 jedincov v 178 druhoch (k 31. 12. 2017).

Článok z médií o histórii bratislavskej ZOO: http://www.teraz.sk/slovensko/unikatne-fotografie-bratislavska-zoo/133619-clanok.htmlVyhľadávanietlačidlo vstupenky online