ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Prečo navštíviť zoologickú záhradu? Alebo nie je ZOO ako ZOO

Kedysi slúžili zoologické záhrady na vystavovanie exotických zvierat, ktoré sa odchytávali z voľnej prírody a dôraz sa kládol na to, aby bolo zviera pre návštevníkov viditeľné za každých okolností, to znamená v klietke bez možnosti úkrytu. Tieto trendy sa našťastie postupne, v priebehu rokov, zmenili a dnes plnia moderné zoologické záhrady 4 hlavné úlohy: predovšetkým ochranu biodiverzity (rozmanitosti druhov), vzdelávanie, výskum a poskytujú tiež miesto na rekreáciu a oddych.

Ochrana biodiverzity spočíva v chove ohrozených druhov zvierat, ktorým v prírode hrozí vyhynutie v rôznych časových horizontoch. Vytvára sa tak geneticky kvalitná populácia chovaná v ľudskej starostlivosti. V prípade projektov vypúšťania určitého druhu do voľnej prírody musí byť zabezpečená životaschopnosť vypúšťaných zvierat, aby mali čo najvyššiu šancu na prežitie a úspešné rozmnožovanie sa. Samozrejme, podmienky v miestach prirodzeného výskytu jednotlivých druhov sú rôzne (prales môže byť zničený, vyklčovaný, v krajinách môžu zúriť vojny, atď.), a preto nie je také ľahké realizovať takéto vypúšťanie na pravidelnej báze. Pozitívnym príkladom z našej krajiny je úspešné obnovenie populácie zubra európskeho (Bison bonasus) v NP Poloniny, kam putovala v roku 2004 aj mladá samica narodená v bratislavskej ZOO. Dnes sú zoologické záhrady vlastne ekoparkami a ochrannými centrami s úlohou záchrany ohrozených druhov zvierat a ochrany prírody. Do záchranných programov sú zapojené mnohé zoologické záhrady sveta, ktoré disponujú obrovským potenciálom živočíšnych druhov a podieľajú sa na záchrane mnohých ohrozených druhov zvierat a na zachovaní prírodných lokalít a ekosystémov našej planéty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Európske zoologické záhrady pracujú systematicky pod patronátom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) na vytváraní čo najprirodzenejšieho životného prostredia pre zvieratá. A práve v tomto bode sa začína jeden z najnáročnejších a najdôležitejších programov zoologických záhrad, pretože zoologické záhrady nie sú len centrami pre zachovanie prírody, ale sú neodmysliteľnými vzdelávacími strediskami bojujúcimi o vytváranie a udržanie rovnováhy medzi ľuďmi a prírodou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoologické záhrady majú v dnešnej dobe významnú funkciu neformálneho vzdelávania. Na jednom mieste môžu ľudia pozorovať druhy nielen z rôznych svetadielov, ale aj z rozličných ekosystémov. Obľúbené sú vzdelávacie programy, programy sprevádzania priamo v areáli ZOO, prírodovedné krúžky, workshopy či denné tábory. Okrem vybudovania si pozitívneho vzťahu k zvieratám a prírode samotnej, tak zoologická záhrada ponúka fantastickú príležitosť na pochopenie súvislostí zo života zvierat, ich správania, potrieb a podobne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred návštevou je dobré pozrieť sa na členstvo konkrétnej ZOO v rôznych asociáciách, napr. už spomínanej Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) či Únie českých a slovenských zoo (UCSZOO). Členstvo v takýchto asociáciách je zárukou, že dobrý a kvalitný chov a blaho zvierat sú pravidelne monitorované a vychádzajú zo stále sa aktualizujúcich vedeckých poznatkov. Ide o spoluprácu stoviek zariadení, vďaka čomu je ochrana aj samotná záchrana druhov v prítomnosti a budúcnosti efektívnejšia. Asociáciou EAZA boli tiež zriadené tzv. Európske záchranné programy (EEP) a Európske plemenné knihy (ESB) pre rôzne ohrozené druhy zvierat. Každý  EEP má svojho koordinátora chovu a participujú v ňom mnohé zoologické záhrady. EEP koordinátori chovu vedú plemenné knihy pre niektoré druhy zvierat, v ktorých sa uvádzajú analýzy populácie a odporúčania na zostavovanie vhodných chovných skupín a odchovov. Účasť konkrétnej ZOO na týchto programoch je tiež znakom, že daná inštitúcia má v prvom rade za cieľ ochranu biodiverzity a záleží jej na kvalite života chovaných zvierat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderné zoologické záhrady sa tiež snažia zotrieť zaužívanú predstavu chovu zvierat na kontaktné účely. Ku kontaktným zvieratám tak môžeme zaradiť len druhy, ktoré sa aj bežne chovajú (domáce hospodárske zvieratá, hlodavce, papagáje, niektoré plazy) a kontakt s návštevníkmi neprináša riziko poranenia tak pre zvieratá, ako aj pre návštevníkov. Preto je napr. vylúčený kontakt so šelmami, najmä mačkovitými, ako sú levy, leopardy či tigre.

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online