Návštevnícky poriadok

NÁVŠTEVNÍCKY PORIADOK
(NP)

Počas celej návštevy ZOO si vstupenku uschovajte
Je poistením proti úrazu, v prípade, že nebol porušený NP.

Dodržiavajte otváracie hodiny
Otváracie hodiny sa v ZOO menia v závislosti od ročného obdobia. Prosím opustite areál:
apríl - september pred 19:00 h.
marec a október pred 17:00 h.
november - február pred 16:00 h. 

Vedúci/a skupiny osôb je zodpovedný/á za dodržiavanie NP
Vedúci/a dozerá na bezpečnosť a správanie všetkých členov skupiny.

Závažné udalosti ohláste na vrátnici alebo v pokladni
Ako napr. úrazy, straty, nálezy, ...

Psy k nám nemôžu
Z veterinárnych a bezpečnostných dôvodov k nám nemajú povolený vstup zvieratá chované mimo našej ZOO. Výnimkou je vodiaci, služobný a asistenčný pes.

Pohybujte sa pešo
Nie je povolené pohybovať sa v areáli na bicykli, kolieskových korčuliach, skateboarde, hoverboarde. Tieto prostriedky rušia zvieratá a môžu byť nebezpečné pre ostatných návštevníkov. Výnimku tvoria detské kočíky, odrážadlá, trojkolky a samozrejme invalidné vozíky.

Hrajte sa bezpečne
Pri využívaní detských ihrísk a iných atrakcií v rámci areálu ZOO je dôležité dodržiavať zásady bezpečnosti, s ohľadom na klimatické podmienky. Za bezpečné používanie hracích prvkov deťmi je zodpovedný ich dozor.

Dodržujte pokoj
Všetky hlučné predmety, prehrávače, pyrotechnika a iné predmety (napr. nafukovacie balóniky), ktoré by mohli ohrozovať či rušiť zvieratá a návštevníkov nepatria do ZOO. Nie je dovolené búchať na sklá, klietky a ohrady - zvieratá to veľmi ruší, môžu sa vyplašiť a zo strachu sa vo výbehu alebo v ubikácii zraniť. Každé zviera potrebuje čas na oddych a spánok. Pokiaľ je to práve v čase vašej návštevy, prosím, rešpektujte to a nesnažte sa zviera budiť.

Udržujte čistotu
Prosím neznečisťujte areál ZOO. Odpadky patria do koša.

Starajte sa o vlastnú bezpečnosť
Nedotýkajte sa zvierat, nestrkajte ruky do klietok a nepreliezajte ploty a predbariéry. Akýkoľvek pokus o priamy kontakt so zvieratami môže ohroziť život vás a vašich detí.

Nekŕmte zvieratá
Každý druh chovaný v ZOO má presne stanovenú kŕmnu dávku. Z vašej stravy môžu zvieratá ochorieť, príliš pribrať alebo dokonca uhynúť. Ak ich chcete nakŕmiť, sponzorujte ich ročnú kŕmnu dávku!

Agresívne osoby, osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, ktoré obťažujú či ohrozujú návštevníkov budú vykázané z areálu


ZOO nezodpovedá za ujmy na zdraví a škody spôsobené nedodržaním NP.

Želáme príjemný a ničím nerušený pobyt v našej ZOO.