EAZA Kampaň Pole to Pole

Nová kampaň EAZA „Od pólu k pólu“ v období 2013 - 2015

logo

V septembri 2013 bola na výročnej konferencii EAZA vyhlásená nová kampaň zameraná na severný a južný pól. Kampaň sa zameriava na dva póly, na nádherné rôznorodé živočíchy vyskytujúce sa v týchto oblastiach a na nástrahy, ktorým musia čeliť. Kampaň poukazuje na KAŽDÉHO JEDNOTLIVCA, ktorý môže aj pomocou malých zmien vo svojom správaní pomôcť pri záchrane živočíchov žijúcich na póloch. Zvieracími predstaviteľmi kampane sa stali medveď biely – šelma žijúca na severnom póle a tučniak veľký, zástupca fauny Antarktídy. Vybrané druhy sa často chovajú v zoologických záhradách po celom svete. Cieľom kampane je informovať verejnosť o živočíchoch žijúcich v polárnych oblastiach a o klimatických zmenách, ktoré ich ohrozujú. Lepšie poznanie polárnych oblastí môže inšpirovať každého človeka k realizácii malých zmien vo svojom každodennom živote, ktoré môžu pomôcť pri ochrane polárnych druhov a snahe zachovať polárne biotopy aj pre budúce generácie. Prostredníctvom kampane by sa malo zvýšiť environmentálne povedomie čo najširšej verejnosti o globálnom otepľovaní, ktoré môže ovplyvniť každý, napríklad aj šetrením elektrickej energie.

Medveď biely - „zástupca“ Arktídy

Tento druh je "symbolom" ochrany biotopu Arktídy. Klimatické zmeny výrazne ovplyvňujú oblasť severného pólu a preto je stále naliehavejšie upozorniť na ohrozenia a spôsoby ochrany práve Arktídy. Globálne otepľovanie spôsobuje roztápanie ľadovcov, ktoré medvede nevyhnutne potrebujú na lov svojej potravy – tuleňov. Zmenšovanie ľadovcových oblastí spôsobuje častejšie strety človeka s medveďmi, čím sa prehlbujú konflikty a hoci sú medvede výbornými plavcami, v dôsledku roztápania ľadu sa zväčšujú vzdialenosti medzi zaľadnenými plochami a stáva sa, že vzdialenosti preplávať nezvládnu. Ľadové medvede sú dnes výrazne ohrozené a vedci upozorňujú na veľké riziko ich vyhynutia už za 50 rokov, pokiaľ sa nezmení vplyv človeka na klímu. Ľadové medvede sú rozšírené po celej cirkumpolárnej oblasti Arktídy. Stále obývajú väčšinu svojho pôvodného prostredia. V roku 2009 skupina špecializovaná na medvede biele (IUCN Polar bear Specialist Group) realizovala sčítanie a počet jedincov sa v súčasnosti odhaduje na 20 000. Medvede biele sú potravní špecialisti a zameriavajú sa výhradne na lov tuleňov. Aby si mohli úspešne hľadať korisť, potrebujú mať k dispozícii rozsiahli ľadovcový areál. Ich teritórium dosahuje veľkosť niekoľko tisíc, až niekoľko sto tisíc kilometrov štvorcových. Jeden ľadový medveď skonzumuje ročne priemerne 43 tuleňov, preto na prežitie súčasného počtu 20 000 ľadových medveďov je potrebné, aby sa zachovalo viac ako milión tuleňov. Život ľadových medveďov je závislý na zachovaní rozsiahlych plôch ľadovcov a veľkého počtu tuleňov. Medvede sa niekedy živia aj telami mŕtvych veľrýb, ktoré sú vyplavené na pláž, alebo telami mŕtvych mrožov. Takýto doplnok potravy je pre medvede nutrične výživný a dokáže poskytnúť viacerým medveďom v krátkom časovom intervale dostatok potravy. Tento zdroj energie je však veľmi nepredvídateľný a preto nedostatočný na udržanie veľkej populácie ľadových medveďov v dlhšom časovom horizonte.

medveď

Tučniak veľký - „zástupca“ Antarktídy

Druhý najväčší druh tučniaka na svete trávi väčšinu svojho času v prímorských oblastiach, kde sa zhromažďuje aj v období rozmnožovania. Tučniaky sa živia rybami, ale aj hlavonožcami. Korisť lovia počas potápania. Plávajú rýchlosťou 12 km/h a väčšinou neplávajú hlbšie ako 50 metrov. V období od septembra do novembra sa tučniaky zoskupujú do kolónií na plochých plážach bez snehu a ľadu, na ktorých je jednoduchý prístup do mora. Tučniak veľký je v súčasnosti zaradený medzi menej ohrozené druhy, ktorých početnosť vo voľnej prírode pomaly narastá. Začína sa vyskytovať aj na pôvodných miestach výskytu, čo sú ostrovy v okolí Antarktídy. Vplyv klimatických zmien na celú Antarktídu je už dnes evidentný a najviac sa týka práve okrajových prímorských oblastí. Najsevernejšie položená časť Antarktídy je jedno z najrýchlejšie sa otepľujúcich miest na Zemi! To má a bude mať výrazný dopad na druhy žijúce na okraji Antarktického kontinentu, z ktorých väčšina je silne závislá na morskom ľade. Predpovede ohľadne roztápania ľadovcov môžu mať negatívny dopad aj na celosvetovú hladinu morí. Predpokladá sa, že pokiaľ by sa v dôsledku klimatických zmien roztopila celá ľadová pokrývka Antarktídy, tak by na celom svete stúpla hladina mora až o neuveriteľných 60 metrov! Okrem toho ľadová pokrývka kontinentu spĺňa funkciu pri výmene tepla a vlhkosti medzi atmosférou a oceánom. Zmeny tohto systému budú mať vplyv na klímu na celej planéte. Najväčší dopad má roztápanie ľadovcov na druhy, ktoré sú závislé na zaľadnených plochách. Na zaľadnených plochách sa vyskytujú typické mikroskopické morské riasy, ktoré tvoria prirodzenú potravu pre kôrovce (typický predstaviteľ: Euphasia superba), ktoré sa vyskytujú iba na Antarktíde. Takéto narušenie potravových vzťahov môže mať dopad na množstvo živočíchov žijúcich na Antarktíde, ktoré sú súčasťou vyšších úrovní trofických vzťahov. Pokiaľ by došlo k úplnému roztopeniu ľadovcov, pravdepodobne by to spôsobilo vyhynutie druhov vyskytujúcich sa v tomto prostredí ako sú ryby, tučniaky, tulene a veľryby.

tučniak

Niekoľko príkladov aktivít, ktoré môže urobiť každý z nás :

Šetrenie elektrickou energiou
Človek si v dnešnej dobe často neuvedomuje, že ponechaním prístrojov v pohotovostnom režime sa spotrebúva značné množstvo elektrickej energie. Veľa spotrebičov má pohotovostný režim, počas ktorého nevykonávajú svoju primárnu funkciu, ale stále spotrebúvajú energiu. Táto energia, ktorú spotrebiče čerpajú v čase keď ich človek nevyužíva, sa zaraďuje medzi straty elektrickej energie. Podľa posledných meraní, ktoré sa realizovali v 1 300 domácnostiach v rámci Európskej únie sa zistilo, že priemerná spotreba elektrickej energie pochádzajúcej z pohotovostných režimov je 169 kWh na domácnosť za rok čo je 6,3 % celkovej ročnej spotreby elektriny na domácnosť. Po prepočítaní za všetky domácnosti v rámci celej EU vychádza celková spotreba z pohotovostných režimov na 43 TWh za rok. Na výrobu takéhoto množstva energie sa do ovzdušia uvoľní až 19 miliónov ton CO2 ročne. Vypnutím spotrebičov z ich pohotovostných režimov (nabíjačky na telefón, televízie, ...) pomôžeme ochrane životného prostredia, ale tiež ušetríme pri poplatkoch za energiu.

Obmedzenie automobilovej dopravy
Automobilová doprava tvorí významnú zložku produkcie skleníkových plynov. Každý z nás sa môže denne rozhodnúť o možnosti využívania alternatívnych spôsobov dopravy, ktoré sú k ovzdušiu šetrnejšie (mestská hromadná doprava, počas letných mesiacov jazda na bicykloch, alebo chôdza peši...). Pokiaľ je nutné využívať automobilovú dopravu denne, je efektívnejšie pokiaľ sa v jednom vozidle môže naraz zviesť viac ľudí.

Zníženie produkcie odpadov
Odpady z domácností končia väčšinou na oficiálnych skládkach, alebo v spaľovniach. V oboch prípadoch pri ich likvidácií dochádza k uvoľňovaniu škodlivých plynov do ovzdušia. Tieto pôsobia v atmosfére ako „skleníkové plyny“, ktoré vplývajú na narastajúce globálne otepľovanie. O minimalizáciu odpadov sa môže pričiniť každý z nás, čím priamo ovplyvňujeme vylučovanie škodlivín do ovzdušia. Znížiť produkciu odpadov môžeme podporením triedenia odpadov, nákupom menšieho množstva jednorazových obalov, znovu používaním trvácnych obalov (sklenené fľaše, plátené nákupné tašky), nájdením nových spôsobov využitia predmetov, ktoré by sme inak chceli vyhodiť(darovanie starého oblečenia atď.)

Šetrenie pri vykurovaní domácností
Vykurovanie domácností je veľmi dôležitou súčasťou života ľudí najmä v zime. Či už si vyhrievanie príbytkov zabezpečujeme elektrickou energiou, plynom, alebo spaľovaním iných palív (drevo, pelety, uhlie,…), každý z týchto spôsobov sa odráža na vylučovaní CO2 a iných „skleníkových plynov“ do ovzdušia. V dnešnej dobe sa často stáva, že sú domácnosti prekúrené a teplo sa potom vetraním zbytočne míňa. Je dôležité zabezpečiť v domácnostiach taký spôsob vykurovania, ktorý je podľa možností čo najefektívnejší. Rovnako je dobré nastaviť režim kúrenia tak, aby sa nekúrilo zbytočne veľa, pokým ľudia nie sú doma a viac sa zakúrilo v časoch, kedy sa vrátia z práce domov.

Viac informácií o vyhlásenej kampani sa môžete dozvedieť na webe: http://www.poletopolecampaign.org/