Prírodovedné krúžky

Aktuálne informácie zverejníme v priebehu mesiaca August

 

    

Čo úžasné sa deje počas krúžkov v ZOO? 

Prostredníctvom rôznych aktivít  sa snažíme rozvíjať nadšenie u detí, podnietiť ich zvedavosť a záujem o zvieratá a prírodu. Cieľom je upevňovať v deťoch pozitívny vzťah ku všetkým druhom rastlín a živočíchov, rozvíjať tvorivosť a citlivý prístup k prírode. Obsahová náplň krúžkov odzrkadľuje potreby vzdelávania v 21. storočí. Využívané sú zážitkové metódy, diskusia, skupinová práca i prvky mentoringu. Deti sa priamo spolupodieľajú na tvorbe obsahu krúžkov a získavajú tak dôležité mäkké zručnosti.