Výskumný projekt

Všetkým študentom od 14 do 19 rokov ponúkame realizáciu výskumného projektu z biológie,  pod vedením biológov z oddelenia vzdelávania ZOO Bratislava. Predmet výskumu môže byť rôzny, od etológie primátov, suchozemských živočíchov, vtákov a plazov, až po chod zoo, ohrozené zvieratá a ekológiu. Vzdelávací projekt môže slúžiť ako podklad pre Stredoškolskú odbornú činnosť (SOČ).

Čo získaš účasťou na výskumnom projekte

  • schopnosť pracovať samostatne, vlastným tempom
  • zodpovednosť
  • možnosť sa rozvíjať

Špecifický cieľ

Schopnosť systematicky plánovať a realizovať vzdelávací projekt.

Stretnutie 1

Úvod do výskumného projektu, špecifikácia témy, cieľov a tvorba hypotéz. Náčrt plánu projektu.  

Stretnutie 2

Zhodnotenie čiastkových cieľov a priebehu pozorovaní, neformálne stretnutie so všetkými účastníkmi a mentormi. Študenti majú možnosť stretnúť sa, okrem mentora, aj s chovateľmi/ zoológmi na krátke interview (ak si to bude vyžadovať téma výskumu).  

Stretnutie 3

Konzultácia s mentorom projektu, príprava podkladov na finálnu prezentáciu. Študenti budú mať poslednú možnosť pýtať sa otázky a urobiť posledné úpravy v projekte.    

Konzultácie

Každú stredu, v čase od 14:00 do 16:00 môžu študenti prísť do ZOO na konzultáciu zdrojov, štúdií, článkov a budú im poskytnuté potrebné rady.  

Pozorovania

Študenti dostanú kartičku, ktorá ich bude oprávňovať na vstup do ZOO v čase, ktorý im najviac vyhovuje. Kartička je platná po dobu 3 mesiacov.

CENA: pre šk. rok 2020/2021 bezplatne

Ako zvýšiť motiváciu študentov?

  • zhodnoť rôzne zvieratá, alebo predmety, o ktorých plánuješ robiť výskumný projekt
  • vypracuj plán práce a konzultuj ho
  • preskúmaj bibliografické a internetové zdroje o vybranom druhu zvieraťa alebo téme
  • načrtni si plán práce, ktorý bude obsahovať: časovú os práce, zápisy pozorovaní, zber dát, analýzu dát, písanie a prezentovanie výsledkov a prípravu materiálov na výslednú prezentáciu (výstupy budú zverejnené)
  • pozri si dokument, alebo vyhľadaj čo najviac informácií o danej téme pred návštevou ZOO